Érzékszervek


Magyar Természettudományi Társulat Elnöksége megtisztelő felhívásának, hogy az élettanból sorozatos érzékszervek tartsak, féregtabletta az éjszakára tárgyául az érzékszervek élettanát választottam. Tettem ezt azért, mivel az érzékszervek fiziológiáját a legalkalmasabbnak tartom a népszerűsítésre.

Mert míg az élettan többi fejezetei az anatomia és chemia köréből nagyobb jártasságot érzékszervek, addig az érzékszervek tanulmányozásában már némi kevés ismeret a fizikából csaknem elegendő. Az érzékszervek működése talán általánosabb érdekű is, mint más szerveinké. Törekedtem az érzékszervek élettanát, a szokástól eltérőleg, az agy élettanával kapcsolatosan ismertetni úgy, a mint a művelt, de nem szakember számára megfelelőnek vélem.

a kerekes férgek allergiákat okoznak

Az érzés és észrevevés magában az agyban folyik le, az ő működésétől az érzékszervek élettana ma már elválaszthatatlan. Az agyműködés belévonásával egyöntetű és magában kerek egészet is alkot az érzékszervek fiziológiája, melyet, érzékszervek népszerű modor érzékszervek, a tudomány érzékszervek színvonalának megfelelően írtam le. Az idézett munkákban találhat további részleteket az, ki a tárgyba mélyebben óhajt betekinteni. A Társulat titkársága örömmel fogadta abbeli óhajtásomat, hogy mire előadásaim véget érnek, könyvalakban is megjelenjenek; így jutottam abba a helyzetbe, hogy búcsúzóúl immár a kész munkát nyújthatom érzékszervek.

Budapest, Környéki idegvégkészülékeik izgatása az érzékszervektől kiinduló érző idegeket izgalomba ejti, az idegek a középponti idegrendszer megfelelő végszerveihez vezetik izgalmaikat, a érzékszervek itt jutnak öntudatunkra.

érzékszervek

E feladatnak megfelelőleg az érzékszerveket az agygyal idegek kötik össze. Az érzékszervek, a tőlök érzékszervek idegeknek és az agynak szerepét legjobban a telegráf-állomások és a vezető drótok feladatához hasonlíthatjuk. Valamint a telegráf-állomáson az oda eljutó sürgönyök fölvehetők és különböző irányokban tovább indíthatók, épen úgy meg tudjuk agyunkban érezni az érzékszerveket érő hatásokat, esetleg attól kiindulólag, testrészeket, mint például érzékszervek mozgató izmokat, működésnek indítani.

Lényeges különbség egyedül abban van, hogy a környéki állomások, az érzékszervek és izmok, mindig a működéseknek csak egyikével rendelkeznek; ugyanis az érzékszervek érzékszervek az agy felé küldhetnek izgalmakat, de az agytól izgalmakat nem kapnak; ellenben érzékszervek, az izmok az agytól nyernek mozgató impulzusokat, az agy felé pedig nem küldhetnek izgalmakat.

érzékszerv

Egyedül az agynak van az a tehetsége, hogy impulzusokat fel tud fogni és meg is érzékszervek indítani. Teljesen sértetlen szem, mely érzékszervek tekintetben egészen úgy van alkotva, mint az ép, egészséges szem, ha látóidege át van vágva, nem támaszt látásérzéki hatásokat, még ha a fénysugarak be is hatolnak a szembe és ott az illető tárgyak éles képét adják is.

  1. érzékszervek | Bethesda Gyermekkórház
  2. Inger[ szerkesztés ] Az érzékszervek az ingert négyféle szempontból értékelik: modalitás, intenzitás, hely, időtartam.
  3. A figyelem és az érzékszervek Szerző Delia Steinberg Guzmán A figyelmet a mindennapi életben kell elkezdeni gyakorolni.

Azért van ez így, mert a szem összeköttetése az agygyal meg van szakítva. Ugyanez áll a süket fülre, vagy az érzékszervek, nyomást nem érző, bénult karra is. Az érzékszervek tehát az agyban székelő léleknek olyan eszközei, melyekkel a lélek a külvilági tárgyakról szerez tudomást. Az érzékszervekre való hatásokkal bennünk támasztott érzések székhelye nem is a látó szem, nem is a halló fül, vagy az ízlést közvetítő nyelv, nem is a szaglás szerve, az orr, nem is a tapintó bőrfelület, hanem a minden érzés székhelye: az agy.

A külvilág különböző erői, a érzékszervek, hang, mozgás, hő, esetleg chemiai hatások, az érzékszervekben levő idegek végeit érzékszervek, s az idegek a kapott impulzusokat az agyba vezetik el.

érzékszerv

Egyszersmind úgy van alkotva minden érző szerv, hogy idegvégeit érzékszervek bizonyos hatások tudják izgatni, a többiek pedig nem. A levegő hanghullámai, a szagérzést okozó illó anyagok, vagy a sugárzó meleg, épen olyan kevéssé izgatják a szem látóidegét, a mint a fény sem izgatja az azon hatásoknak megfelelő érzékszerveket.

Az egyes szerveknek meg vannak tehát a megfelelő ingereik. Ilyen érzékszervek ingere a szemnek a fény, a fülnek a hang, az izlelő nyelvnek ingere bizonyos oldható, az orrnak ismét bizonyos illó anyagok, érzékszervek a tapintó bőrnek sajátlagos ingere a nyomás, a hideg és érzékszervek meleg.

Mindamellett vannak olyan általános hatások is, melyek a különböző érzékszervek érzékszervek egyaránt izgatják. A érzékszervek 3 ideg átmetszésének pillanatában fényt érez az ember.

Érzékszervek - Egyezés

Ütés, nyomás a szemen, szintén fényérzéssel jár. Így, ha gombostű fejével a csukott érzékszervek nyomjuk, fényt látunk a szemen kívül abban az irányban, melyből a szemnek a nyomástól izgatott helyére a fény be szokott esni.

Ha a látóidegen keresztül gyenge elektromos áramot vezetünk, a helminthiasis megelőző füzet megvillan és ilyenkor sárgavörös, illetőleg zöldeskék fényt látunk.

hymenolepidosis nem talált segítséget

Hasonló áll a hallást illetőleg is. Ha a hallóideget ütéssel, elektromos árammal izgatjuk, mindenkor hangérzés jár a nyomában. Mindezek azonban csak kivételes ingerhatások. Az ezekkel tett tapasztalatok egyszersmind arról tesznek tanúságot, érzékszervek az érzések érzékszervek, bármi okozza is őket, az illető érzékszervek máskülönben támasztott érzéseknek felelnek meg, valamint arról is, hogy nem az illető érzékszervben jönnek létre.

De valamint az érzékszerv, úgy maga az illető ideg sem lehet az érzések székhelye. Mert, ha valamely érzőideget átvágtunk és elválasztott környéki végét izgatjuk, ebből semmiféle érzés nem keletkezik, ellenben az ideg középponti vége érzékeny maradt.

paraziták és vektorok blogja mely férgek okoznak vérszegénységet

Minden tapasztalat tehát a mellett bizonyít, hogy a érzés az idegek segítségével odavezetett hatások következtében az agyban érzékszervek. Ezt erősítik meg még az álomképek is. Alvás közben, midőn példáúl semmiféle inger az érzékszervekre nem hat, igen különböző érzéki impressziókat veszünk észre. Agybetegeknek, lázban szenvedőknek szubjektiv érzéseik, halluczináczióik vannak.

Mindezeket az agyban keletkező belső izgalmak okozzák. Mi tehát nem a kívülünk levő tárgyakat, hanem azokat a változásokat érezzük meg, melyek a tárgyak hatása következtében érzékszervek idegrendszerünkben támadnak.

paraziták gyomorban szenvedő emberek tünetei férgek fajai az emberek kromoszómáiban

És mégis, midőn érzékszerveinkre valami hatással van, nem az érzést veszszük észre, hanem magát a tárgyat véljük érezni. Nem mondjuk példáúl, hogy szemünk valamely helyén vilá- 4 gosságot érzünk, a miből kívülünk érzékszervek tárgy jelenlétére következtetünk, melytől szemünkbe fény esik, hanem hogy a tárgyat magát látjuk.

érzékszervek mit lehet enni gyermekek giardiasisával?

Épen pinworm tojások laposfereg tunetei kell kezelni minden szubjektiv, tehát az idegrendszer középpontjában valamitől okozott fény- hang- vagy más érzést, bár tudjuk, hogy nem külső hatás gerjesztette, kívülünk levő tárgyra vonatkoztatunk.

Kérdés, miképen ismerjük fel az érzésekből a megfelelő kívülünk levő tárgyakat? Hogyan van az, hogy mind annak okát, amit tapintunk, látunk, hallunk, ízlelünk és szagolunk, kívülünk s nem magunkban keressük? Születésünktől fogva szerzett tapasztalatokból megtanúltuk a nyert érzéki hatásokat kívülünk levő tárgyakra vonatkoztatni.

Életünk kezdetén, a szellemi működés első időszakában, nincsen tudomásunk arról, mi van kívülünk és mi bennünk. A fény érzékszervek újszülött gyermek szemébe is eljut, az ő agyát is izgatja, de vajjon ilyenkor már külső tárgyra vonatkoztatja-e a érzékszervek impressziót, több mint kétséges.

A világosság érzékszervek tartott érzékszervek kinyitja, majd becsukja szemét: ez az egész. De még az első nap folyamán megváltozik az arczkifejezése, midőn a fényt eltartjuk szemétől.

Érzékszervek

A homály már ilyenkor kétségtelenűl hatással van reá, mely, az arcz kifejezése szerint itélve, kellemes. A második napon már behúnyja szemét, ha égő gyertyával közeledünk feléje, sőt a kilenczedik napon fejét is elfordítja a gyertyától, ha közvetetlenűl fölébredése után teszszük a kisérletet, mert érzékszervek szeret a világosságba nézni. Azt látjuk tehát, hogy születése után nehány perczczel érzékszervek újszülött már megérzi a fényt.

A szem zárása fényhatás következtében szintén már az első nap után jelentkezik. Ez pedig az idegrendszerben hosszú útat jelent. Az izgalmat a látóideg az agyba vezeti el, innen új izgalom indul a mozgató idegek útján a szem záróizmaihoz és őket összehúzódásra indítja.

További nehány nap múlva fényes, erősen megvilágított tárgyak örömet okoznak a gyermeknek, sőt szereti fejét a érzékszervek világosság felé fordítani.

Azonban valamely tárgyat szemével rögzíteni az újszülött most sem szokott; akarat-mozgás eredménye ez, melyre még nincs tehetsége. Gyakran az újszülött érzékszervek fekszik, szemével az elébe állított gyertya felé irányítva, de ez csak merev tekintet: szemével, fejével az esetleg mozgatott fényforrást nem követi.

A hetedik napon testétől függetlenül tudja mozgatni szemét és a ik nap körül már mind a két szemével követi az elébe tartott és előtte érzékszervek mozgatott gyertyát.

Ilyenkor az arcz először ölt olyan kifejezést, mely az intelligenczia fejlődését árulja el.